top_banner

Warunki świadczenia usług AZRhymes

Oryginalnym językiem tego dokumentu jest język angielski. w przypadku konfliktu wersja angielska ma pierwszeństwo przed wszelkimi przetłumaczonymi wariantami.
Angielska wersja tego dokumentu jest dostępna pod adresem https://azrhymes.com/terms .

Niniejsze warunki korzystania z witryny internetowej i polityka prywatności określają warunki i zasady, które mogą być okresowo zmieniane i uzupełniane (zwane dalej „umową”) ), które mają zastosowanie do dostępu i korzystania ze strony internetowej barnabas szabolcs (zwanej dalej „azrhymes”)to znaczyhttps://azrhymes.com, https://riimihaku.fi, https://rime.com.hr, https://rimkereso.hu i ich subdomeny („Witryna”) przez Ciebie, odwiedzającego / użytkownika („Użytkownik”) Witryny.

1. Akceptacja warunków i ich zmiany

1.1 Dostęp do witryny przez użytkownika stanowi pełne potwierdzenie i akceptację wszystkich warunków, warunków i powiadomień określonych w niniejszej umowie i bez jakichkolwiek modyfikacji i / lub wyjątków ze strony użytkownika w niniejszej umowie. jeśli użytkownik w jakikolwiek sposób nie zgadza się z jakąkolwiek częścią takich warunków, warunków i powiadomień określonych w niniejszej umowie, nie może uzyskać dostępu do witryny.

1.2 AZRhymes zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, powiadomień, na podstawie których użytkownik uzyskuje dostęp do witryny, bez uprzedzenia lub powiadomienia o takiej zmianie.

2. Ograniczony użytkownik

2.1 Użytkownik zgadza się, że ze względu na naturę internetu jest on dostępny w każdym zakątku świata. materiały / informacje zawarte w tej witrynie nie są przeznaczone do użytku przez osoby znajdujące się lub rezydenci w krajach, które ograniczają dystrybucję takich materiałów / informacji ani przez jakąkolwiek osobę w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której rozpowszechnianie lub wykorzystywanie takich materiałów / informacji lub wykorzystanie lub dostęp witryny będzie sprzeczne z prawem lub regulacjami. obowiązkiem każdego użytkownika jest zapoznanie się i pełne przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i przepisów jurysdykcji, której podlega użytkownik. jeśli użytkownik korzysta z tej witryny, przyjmuje do wiadomości, rozumie i zgadza się, że robi to z własnej inicjatywy i na własne ryzyko, a AZRhymes nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie / złamanie jakichkolwiek przepisów dotyczących korzystania z witryny. witryna nie ma i nie powinna być interpretowana jako oferująca lub zachęcająca do oferowania jakichkolwiek informacji mieszkańcom krajów, w których AZRhymes nie ma licencji lub nie jest upoważniony do wykonywania działań związanych z jej celem.

2.2 Użytkownik ponadto zgadza się i zobowiązuje się nie dokonywać inżynierii wstecznej, modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, transmitować, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać ani sprzedawać jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów, usług lub uzyskanej własności intelektualnej z witryny w jakikolwiek sposób. powielanie, kopiowanie treści w celach komercyjnych lub niekomercyjnych oraz nieuzasadniona modyfikacja danych i informacji w treści witryny jest surowo zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody AZRhymes i / lub właścicieli stron trzecich. jednak niektóre treści naszych usług lub inne pliki mogą zostać udostępnione do pobrania ze strony internetowej, która może być kopiowana i / lub wykorzystywana wyłącznie do celów osobistych użytkownika. użytkownik i / lub jakakolwiek osoba trzecia nie może uruchamiać lub wyświetlać tej witryny i / lub informacji wyświetlanych w tej witrynie na jakiejkolwiek innej witrynie lub w innych ramkach bez uprzedniej pisemnej zgody AZRhymes.

3. Wyłączenie gwarancji

3.1 AZRhymes dołożył wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie informacje podane przez nią na tej witrynie są poprawne, ale AZRhymes nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących jakości, dokładności ani kompletności jakichkolwiek danych lub informacji wyświetlanych na tej witrynie, a AZRhymes nie będzie w żadnym sposób odpowiedzialny za niedokładność / błąd, jeśli wystąpi. AZRhymes nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących witryny i / lub jej zawartości oraz zrzeka się wszelkich gwarancji przydatności do określonego celu oraz gwarancji przydatności handlowej w odniesieniu do informacji wyświetlanych i przekazywanych za pośrednictwem lub w witrynie, w tym wszelkiej odpowiedzialności, odpowiedzialności lub jakiekolwiek inne roszczenia, w odniesieniu do jakiejkolwiek straty, bezpośredniej lub następczej, poniesionej przez dowolnego użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę, wynikającej z lub z wykorzystania jakichkolwiek takich informacji, które są wyświetlane lub przekazywane za pośrednictwem lub w witrynie lub usługi.

3.2 AZRhymes nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności witryny w dowolnym momencie z jakiegokolwiek powodu. użytkownik rozumie i zgadza się, że wszelkie materiały i / lub dane pobrane lub w inny sposób uzyskane od azrhymes za pośrednictwem witryny są wykonywane wyłącznie według jego uznania i na ryzyko i będzie on wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia swoich systemów komputerowych lub wszelkie inne straty wynikające z takich materiał i / lub dane.

4. Linki do stron osób trzecich

4.1 Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych lub może zawierać elementy dowolnego rodzaju innych witryn internetowych w witrynie („witryny połączone”). witryny połączone nie są kontrolowane przez AZRhymes ani witrynę, a AZRhymes nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek witryny powiązanej, w tym między innymi za jakiekolwiek łącza lub reklamy zawarte w witrynie powiązanej ani za jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje witryny powiązanej. AZRhymes nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek formę transmisji otrzymaną przez użytkownika z jakiejkolwiek połączonej witryny. włączenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza żadnego poparcia ze strony AZRhymes lub witryny połączonych witryn ani żadnego związku z jej operatorami lub właścicielami.

4.2 AZRhymes nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, wtrącenia, pominięcia lub oświadczenia w jakiejkolwiek witrynie powiązanej lub w jakimkolwiek łączu zawartym w witrynie powiązanej. użytkownik jest proszony o samodzielne zweryfikowanie dokładności wszystkich informacji przed podjęciem jakiegokolwiek polegania na takich informacjach o produktach / usługach, które jego zdaniem mogą przynieść korzyści użytkownikowi.

5. Obowiązki użytkownika

5.1 Jako warunek dostępu i korzystania z witryny, użytkownik gwarantuje, że nie będzie korzystał z witryny w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub niezgodny z jakimkolwiek prawem aktualnie obowiązującym w indiach lub poza nim lub zabroniony przez niniejszą umowę. ponadto witryna nie będzie wykorzystywana w jakikolwiek sposób, który mógłby ją uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić lub zakłócić korzystanie i / lub korzystanie z witryny przez inne osoby lub naruszyć jakiekolwiek prawa własności intelektualnej AZRhymes lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

6. Skontaktuj się z nami funkcja

6.1 W serwisie użytkownikom zostaną udostępnione funkcje kontakt z nami. użytkownicy będą mogli podać swoje dane kontaktowe, aby umożliwić AZRhymes kontakt z nimi.

6.2 Użytkownicy mogą ponadto otrzymać funkcje umożliwiające kontakt z AZRhymes, zadawanie pytań, komentowanie lub interakcję z AZRhymes. jednak AZRhymes będzie według własnego uznania i będzie mieć prawo do udzielania odpowiedzi, odpowiadania lub rezygnacji z odpowiedzi na takie zapytania lub komentarze.

6.3 Korzystając z tych funkcji, użytkownik zezwala AZRhymes na kontaktowanie się z nimi w sprawie zarejestrowanych danych, w celu uzyskania wyjaśnień lub okresowego oferowania innych usług.

7. Wyłom

7.1 Bez uszczerbku dla innych środków dostępnych AZRhymes na mocy niniejszej umowy lub na mocy obowiązującego prawa, AZRhymes może ograniczyć działalność użytkownika, ostrzec innych użytkowników o działaniach użytkownika, natychmiastowo / na czas nieokreślony zawiesić lub zakończyć korzystanie przez użytkownika z serwisu i / lub odmówić zapewnienie użytkownikowi dostępu do serwisu, jeśli użytkownik naruszy postanowienia niniejszej umowy.

8. Własność i prawa własności

8.1 Treść witryny i wszystkie prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i wszystkie inne prawa własności intelektualnej są własnością AZRhymes lub są objęte ważną licencją udzieloną AZRhymes i są chronione przez obowiązujące indyjskie i międzynarodowe prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej. użytkownik przyjmuje do wiadomości, rozumie i zgadza się, że nie będzie miał ani nie będzie uprawniony do dochodzenia żadnych praw do treści witryny i / lub jakiejkolwiek jej części.

8.2 Niektóre treści zawarte na stronie internetowej zostały dopuszczone przez osoby trzecie do wykorzystania przez AZRhymes w takiej formie i w sposób, jaki może być pożądany przez AZRhymes, a AZRhymes dołoży wszelkich starań, aby w trakcie publikacji uhonorować takie osoby trzecie takich treści w swojej witrynie. jeśli w jakimkolwiek momencie zostanie podniesiony jakikolwiek spór dotyczący publikacji takich treści przez jakąkolwiek stronę trzecią, AZRhymes będzie mieć prawo do usunięcia takich treści lub uzyskania wymaganych zgód od osób trzecich.

8.3 Wszelkie treści chronione prawem autorskim lub inne zastrzeżone treści rozpowszechniane w witrynie lub za jej pośrednictwem za zgodą właściciela muszą zawierać odpowiednią informację o prawach autorskich lub innych prawach własności. nieautoryzowane przesyłanie lub rozpowszechnianie treści chronionych prawem autorskim lub innych zastrzeżonych treści jest nielegalne i może narazić użytkownika na pociągnięcie do odpowiedzialności osobistej lub ściganie karne.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

9.1 Użytkownik zrozumie i wyraźnie zgadza się, że w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo w żadnym wypadku nie będzie AZRhymes ani jego podmioty stowarzyszone lub spółka rodzicielska, ani jej odpowiedni oficerowie, pracownicy, dyrektorzy, akcjonariusze i akcjonariusze ani każdego innego w ramach jakiejkolwiek teorii odpowiedzialności (zarówno umowne, tortowe, ustawowe lub inne) za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, uboczne, szczególne, wtórne lub przykładowe szkody, w tym lecz nie tylko szkody i straty , użytkowanie, dane lub inne niemateralne straty (nawet jeśli takie strony zostały zalecane, wiedzieć lub powinie zieć o możliwości wystąpienia takich szkód), wynikające z korzystania z witryny lub jakichkolwiek jej części przez użytkownika.

10. Odszkodowanie

10.1 Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, chronić i chronić AZRhymes, jego podmioty stowarzyszone, spółki grupy i ich dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników, agentów, zewnętrznych usługodawców i wszelkie inne strony trzecie świadczące jakiekolwiek usługi na rzecz AZRhymes w związku z witryną bezpośrednio lub pośrednio, od i przed wszystkimi stratami, zobowiązaniami, roszczeniami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami (w tym opłatami prawnymi i wydatkami w związku z nimi oraz należnymi odsetkami) dochodzonymi lub poniesionymi przez AZRhymes, które wynikają płatne z tytułu naruszenia lub niewykonania któregokolwiek z warunków niniejszej umowy, w tym oświadczenia, gwarancji, zobowiązania lub umowy zawartej lub zobowiązania do wykonania przez użytkownika zgodnie z niniejszą umową.

11. Rozdzielność

11.1 Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, taka nieważność lub niewykonalność będzie wiązać się tylko z takim postanowieniem lub częścią takiego postanowienia, a pozostała część takiego postanowienia i wszystkich innych postanowień niniejszej umowy będzie zachować pełną moc i skuteczność.

12. Siła wyższa

12.1 AZRhymes nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub świadczenie usług lub jakiejkolwiek ich części, jeśli wykonanie zostanie uniemożliwione, utrudnione lub opóźnione przez zdarzenie siły wyższej iw takim przypadku jego zobowiązania zostaną zawieszone z tego powodu tak długo, jak trwa zdarzenie siły wyższej.

14. Prawo rządowe

14.1 Niniejsza umowa podlega prawu węgierskiemu i zgodnie z nim jest skonstruowana bez odniesienia do norm kolizyjnych. w przypadku wniesienia przez użytkownika jakiegokolwiek sporu w związku z niniejszym sporem będzie on podlegał wyłącznej jurysdykcji sądów w budapeszcie na węgrzech.

after_content